Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Dernek Hakkında

Dernek Hakkında

 Ulusal Pediatri Akademisi Derneği 

TÜZÜK 

Madde 1; Derneğin Adı; “Ulusal Pediatri Akademisi Derneği”

Madde 2; Derneğin merkezi İzmir’dir.

Madde 3; Dernek siyaset ve devletin siyasi politikalarıyla ilgilenmez.

Madde 4; Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Amaçlar;

 1. Çocuk Sağlığı alanında çalışan tüm çocuk sağlığı hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının “sürekli eğitimini” desteklemek ve bu konuda politikalar oluşturmak,
 1. Çocuk sağlığı ile ilgili konuların,  toplumsal, psikolojik ve sosyal yönleri ile ilgili incelemeler yapmak, bu alanda çalışan diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla, ulusal veya uluslararası çok merkezli, ortak çalışmalar planlamak ve gerçekleştirmek, yapılan çalışmalara destek sağlamak,
 2. Çocuk Sağlığı alanında bilimsel çalışmaların paylaşılması, ilgili uzmanlar arası sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve sürekli çocuk sağlığı eğitimi için ulusal ve uluslararası toplantı, gezi, kongre, sempozyum, kurs ve konferanslar düzenlemek
 3. Çocuk Sağlığı alanında, “Ulusal Pediatri Akademisi Derneği” olarak tek başına, ya da resmi ya da özel nitelikli kurum ve kuruluşlarla ortak biçimde çalışmalar planlamak ve yürütmek, özellikle temel çocuk sağlığı göstergeleri olan bebek ölümlerinin önlenmesi, çocuk haklarının güçlendirilmesi ve temel çocuk sağlığı göstergelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, erken tanı ve tedavisine yönelik toplumsal bilinçlenme düzeyini arttırmak amaçlı toplantı, ya da konferans düzenlemek, anket ve propaganda çalışmaları yürütmek,
 4. Çocuk Sağlığı alanında yapılan güncel kanıta dayalı bilimsel ve sosyal çalışmaları inceleyerek, yönetim kurulunca değerli bulunan çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak, ödüllendirmek
 5. Çocuk Sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel ve sosyal aktiviteler (bilimsel çalışmalar; araştırma ve eğitici çalışmalar) düzenlemek ve yürütmek
 6. Çocuk Sağlığı uzmanlarının mesleki çalışmalarını bilimsel ve yasal yönlerden desteklemek ve savunmak
 7. Çocuk Sağlığı ile ilgili olarak çalışan yardımcı personelin (hemşire, hastabakıcı, sekreter vd) araştırma ve eğitsel etkinliklere katılımlarını desteklemek
 8. Çocuk Sağlığı ile ilgili alanlarda çalışma yapan resmi kurumlara, bilimsel ya da eğitsel aktivitelerinde kullanılmak üzere, medikal, eğitsel, ve iletişim amaçlı kullanılabilecek alet, araç ya da sarf malzemesi temin etmek
 9. Çocuk sağlığını ilgilendiren toplumsal konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, onlara yardımcı olmak ve onlardan yardım almak
 10. Çocuk Sağlığı ile ilgili Ulusal ve Uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ya da dernekler ile iletişim kurmak, ortak çalışmalar yapmak, ortak kongre ve sempozyum düzenlemek

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri ya da dergi çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6.  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında iyi ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ya da üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği diğer yasal tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ya da yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Tıp bilimi ve eğitimi, kültürel ve sosyal alanda etkinlik gösterir. 

Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın koşul ve şekilleri

Madde 5;

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve yasanın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Asil Üyelik

 1. T.C vatandaşlığındaki Çocuk Sağlığı uzmanları ve asistanları, aile hekimleri, pratisyen hekimler ve çocuk sağlığına ilgilenen diğer kişiler istekleri halinde yazılı başvuruları ve dernek yönetim kurulunun onayı ile derneğe “Asil üye” olabilirler.
 2. Türk vatandaşı olmayanların derneğe asil üye olarak alınabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir.
 3. Dernek üyeliği için başvuran adayların, dernek üyelerinden referans göstermeleri gerekmektedir.
 4.  Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğin kabulü veya isteğin reddi şeklinde yazı ile duyurmak zorundadır.
 5. Asil üyeler, üyelik aidatlarını düzenli olarak yatırmakla yükümlüdürler.

Onursal Üyelik

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde çocuk sağlığı alanına önemli katkılar olan, yerli ve yabancı çocuk sağlığı uzman ve asistanlarına ya da diğer kişilere; Ulusal Pediatri Akademisi Derneği asil üyelerinin birisi tarafından önerildikten sonra ve yönetim kurulunun oy birliği ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelik için yabancılardan ikamet şartı aranmaz.
 2. Onursal üyeler Derneğin her türlü faaliyetine iştirak edebilirler. Ancak oy hakları yoktur.

Üyelikten Çıkma ve üye hakları

Madde 6;

Her üye istediği zaman, önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahip olduğu gibi, Medeni Kanunun 66. maddesi gereğince hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya da zorlanamaz. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde üyeler arasında din ve mezhep, ırk, renk, cinsiyet, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunmaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.
 2. Her asil üyenin genel kurulda oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabilir. Diğer bir üye aracılığıyla oy kullanılamaz.
 3. Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsillik görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse belirlenir.
 4. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7;

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Üye, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

 1. Dernekten çıkarılan üye, yönetim kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir ve kendilerini savunabilirler. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler, derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemelere başvurabilirler.
 2. Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin, üyeliklerine  yönetim kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin  Yönetim Kurulu kararına karşı hiçbir itirazları olamaz.
 3. Üyeliği sona erdirilmiş olanlara aidatlar geri ödenmez ancak birikmiş borçları tahsil edilir.
 4. Kamu haklarından yasaklanmış ve kısıtlanmış olanlar üye olamaz.
 5. Ağır hapis cezasına, yüz kızartıcı suçlardan ya da dernekler kanununun yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden mahkûm olmuş olanlar üye olamaz.

Derneğin organları

Madde 8;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu

Dernek başka organlar da kurabilir, ancak bu organlara Yönetim ve Denetleme Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9;

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan, Yönetim ya da Denetim  Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.

 1. Olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir Kasım ayında yapılır.
 2. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
 3. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

 1. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
 2. Genel kurula katılacak olan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri, gündemi, yazılı bildirim ya da e-posta ile duyurulmak ya da yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır.
 3. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.
 4. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
 5. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
 6. Bu durumda (madde 5), İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
 7. Üyeler ikinci toplantıya öncekinde belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
 8. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

B.     Toplantı Yeter Sayısı

1. Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının (katılım hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu) katılmasıyla toplanır.

2. Tüzük değişikliği ve derneğinin feshi halinde üçte ikisinin katılımı gerekir.

3. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa yani çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

4. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayısı toplamlarının iki katından az olamaz.

C.    Toplantı düzeni

 1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
 2. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca belirlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 4. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 5. Açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 7. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 8. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 9. Genel kurulda oylamalar gizli oyla yapılır.
 10. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur
 11. Genel kurulda kararlar tüzükte başka bir yeter sayısı tespit edilmemişse çoğunlukla alınır.
 12. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar yazmanlarca bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
 13. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Genel Kurulda Görüşülen Konular

1. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

2. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların görüşülmesi zorunludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10;

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11;

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Derneğin organlarını denetlenmesi
 3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 4. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
 5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi
 7. Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 8. Mevzuatta, dernek tüzüğünde ve genel kurulda yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 9. Derneğin feshi
 10. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 11. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 12. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
 13. Derneğin vakıf kurması
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, görev ve yetkileri

Madde 12; 

 1. Yönetim kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.
 2. Genel kurulca gizli oyla seçilir.
 3. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
 4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 5. Yönetim kurulu toplantıları salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.
 6.  Yönetim kurulu yılda en az iki kere toplanır.
 7. Mazeretini bildirmeden 3 defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13;

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,  dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 1. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 2. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Onur Kurulu

Madde 14;

 1. Onur Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Yasak Aktiviteler

Madde 15;

 1. Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği bildirilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.
 2. Türk Silahlı Kuvvetleri ile kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasına ya da yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamaz. Dernek yöneticileri derneği temsilen tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamaz ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

Uluslararası Dernek ve Kuruluşlarla İlişki

Madde 16;

Derneğin yabancı ülkedeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dernekler Kanunu’nun 5. maddesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Bu faaliyetler herhangi bir izne tabi olmaksızın serbest bırakıldığından, bu faaliyetler ile ilgili bilgiler sadece yıllık olarak verilmesi zorunlu bulunan beyan formunda belirtilir.

Denetim Kurulunun Teşkili,

Madde 17;

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim  kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 18;

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden senelik olarak 20 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından düzenlenen konferans, toplantı, sempozyum, kongre, gezi, piyango gibi etkinliklerden sağlanan gelirler
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 8. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 19;

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2009 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 20;

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 21;

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 22;

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 23;

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 24;

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 25;

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26;

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ulusal Pediatri Akademisi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse “Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı” ya da “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 27;

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :

1. Prof. Dr. Gülersu İrken

2. Prof. Dr. Kamer Mutafoğlu

3. Prof. Dr. Nur Olgun

4. Prof. Dr. Hasan Özkan

5. Prof. Doç. Dr. Nur Arslan

6. Prof. Dr. Adem Aydın

7. Prof. Dr. Nuray Duman,

8. Prof. Doç. Dr. Murat Duman

9. Prof. Dr. Abdullah Kumral

10. Prof. Dr. Semra Kurul Hız

11. Prof. Dr. Tolga F. Köroğlu

12. Prof. Dr. Erbil Ünsal

13. Doç. Dr. Şebnem Yılmaz

14. Doç. Dr. Özlem Bozkaya

15. Doç. Dr. Dilek Güneş

16. Doç. Dr. Balahan Makay                  


 

 

Bu tüzük 27  madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.